JUDr. Miroslav Chromý

Advokátska kancelária

Náš tím


Prioritou kvalifikovaného a mladého kolektívu pozostávajúceho z troch interných kolegov a niekoľkých externých spolupracovníkov je neustály odborný rast a profesijné napredovanie.

Náš kvalitne jazykovo vybavený právny tím poskytuje komplexné právne služby aj pre zahraničných klientov.Zamestnanci našej kancelárie komunikujú plynule okrem slovenského aj v anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.

Členovia


JUDr.Miroslav Chromý(advokát)

mail: miroslav.chromy@akfach.sk

tel.: 00421907 567 493

PhDr. Andrej Filip(senior partner)

mail: andrej.filip@akfach.sk

O kancelárii


Advokátska kancelária poskytuje právne a poradenské služby klientom v rámci celého územia Slovenskej republiky. Naším cieľom je poskytovať klientom komplexné a kvalitné právne služby ako aj právne poradenstvo na vysokej úrovni, so zachovaním profesionality, diskrétnosti a vysokej odbornej úrovne.

Prioritou je spokojnosť našich klientov, a to nás núti neustále zlepšovať našu profesionálnu úroveň i kvalitu poskytovaného právneho servisu.

Seriózny prístup

Od prvého stretnutia až po vyriešenie konkrétneho problému budujeme so svojimi klientmi dlhotrvajúce vzťahy založené na serióznom, zodpovednom a korektnom prístupe.

Kvalitný tím

Kancelária sa postupom rokov vyvinula na kvalitný právny tím, pre ktorý je charakteristický vysoko profesionálny prístup pri napĺňaní požiadaviek našich klientov so zreteľom na ochranu ich záujmov.

Spolupráca s odborníkmi

Spolupracujeme s odborníkmi z rôznych oblastí a tým posilňujeme vysokú odbornú úroveň našich služieb.

Individuálny prístup

Dobré meno kancelárie je postavené na pevných pilieroch vysokého štandardu práce a individuálneho prístupu ku klientom.

Právne oblasti a služby


Správa a vymáhanie pohľadávok

 • bezplatné posúdenie vymáhateľnosti Vašej pohľadávky,
 • vypracovanie postupu nevyhnutného k dosiahnutiu úhrady celej Vašej pohľadávky dlžníkom,
 • mimosúdne vymáhanie Vašich pohľadávok – komunikácia s dlžníkmi
 • súdne vymáhanie Vašich pohľadávok – vypracovanie žalôb, návrhov na vydanie platobného rozkazu a ďalších podkladov, zastupovanie pred súdom
 • nariadenie a vedenie exekúcií – vypracovanie návrhov na vykonanie exekúcií, zastupovanie v exekučnom konaní
 • prípravu obchodných (rámcových) zmlúv, objednávok, dodacích listov, faktúr pre zabezpečenie prevencie Vašich obchodných vzťahov pred Vašimi možnými budúcimi neplatičmi.
 • firmám ponúkame prevenciu pred neplatičmi - overovanie serióznosti potencionálnych obchodných partnerov.

Pozemkové právo

 • právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva
 • poradenstvo pri prevode pôdy,
 • kompletná príprava a vypracovanie dokumentov pre prevod nehnuteľností (kúpna zmluva, darovacia zmluva, atď.) resp. kontrola a revízia už existujúcich zmlúv za účelom zabezpečenia právnej istoty,
 • vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vrátane zastupovania v katastrálnom konaní,
 • právne poradenstvo v oblasti nájmu nehnuteľností, nájmu a podnájmu bytu, nebytového priestoru, pozemkov atď.,

Rodinné právo

 • rozvod a úprava práv a povinností rodičov k deťom,
 • zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • zvyšovanie, znižovanie a vymáhanie výživného,
 • schválenie úkonu za maloleté dieťa,
 • náhradné výživné,
 • iné druhy vyživovacích povinností – napr. výživné medzi manželmi a iné,
 • schválenie úkonu za maloleté dieťa,
 • určenie otcovstva a zapretie otcovstva

Trestné právo

 • vypracovanie trestných oznámení, podnetov o podozrení zo spáchania trestných činov,
 • obhajoba obvinených ako v prípravnom konaní tak aj na hlavnom pojednávaní – vypracovanie sťažnosti proti vzneseniu obvinenia, vyjadrenia k obžalobe, odvolania proti rozsudku a trestnému rozkazu, sťažnosť proti vzatiu do väzby, žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu, žiadosť o podmienečné prepustenie z trestu odňatia slobody a mnoho ďalších úkonov,
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní (v prípravnom konaní aj na hlavnom pojednávaní), uplatňovanie nárokov poškodených

Občianské právo

 • právne poradenstvo vo všetkých oblastiach občianskeho práva (vlastnícke právo – všetky formy vlastníctva, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, vyporiadanie BSM, atď.),
 • zastupovanie v súdnom aj v exekučnom konaní vrátane zastupovania v dedičskom konaní – vypracovanie a podávanie žalôb, návrhov, vyjadrení, odvolaní, dovolaní atď.,
 • príprava a vypracovanie všetkých druhov zmlúv, plnomocenstiev, výziev resp. kontrola už existujúcich zmlúv za účelom zabezpečenia právnej istoty.,

Pracovné právo

 • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva tak zamestnávateľom, ako aj zamestnancom,
 • vypracovanie dokumentov a listín týkajúcich sa vzniku a zániku pracovného pomeru – pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, skončenie pracovného pomeru výpoveďou a dohodou, okamžité skončenie pracovného pomeru atď.,
 • zastupovanie v konaní pred súdmi v súvislosti s pracovnoprávnymi spormi,

Ďalej ponúkame takisto služby aj v ďalších oblastiach práva a to najmä:

Správne právo, Obchodné právo, Ústavné právo, Právo duševného vlastníctva a iné.

Kde nás nájdete


Centrála


 • SNP 33, Veľký Krtíš 990 01
  00421 907 567 493
  Po - Pia: 8:00 do 15:00

Kontaktujte nás


Prostredníctvom formulára nás možete ihneď kontaktovať, správa sa objaví na našich počítačoch.